Balannz +

Wat is logopedie

Logopedie

“Logopedie? Dat is om beter te leren praten zeker?” horen we in het dagelijkse leven al eens zeggen. Maar wat houdt logopedie nu juist in?
Caroline geeft graag een woordje uitleg:
De logopedie is een breed domein. De populairste en meest voorkomende therapievorm is deze binnen de leerstoornissen. Er zijn drie categorieën: dyslexie (leesproblemen), dysorthografie (spellingproblemen) en dyscalculie (rekenproblemen). Niet ieder kind dat lees-, spelling- of rekenproblemen ervaart, heeft ook een leerstoornis. Uw logopediste toetst doorheen de therapie en aan de hand van enkele criteria of het al of niet om een leerstoornis gaat. Veel logopedisten bieden typlessen aan als compenserende maatregel voor een leerprobleem. Zij kunnen daarnaast ook ondersteuning bieden bij het aanleren en gebruiken van voorleessoftware.
Een andere therapievorm binnen de logopedie is deze van de articulatieproblemen en/of -stoornissen bij kinderen of volwassenen. Hierbij is de productie van bepaalde spraakklanken verstoord. De logopedie voert een articulatieonderzoek uit en bekijkt of het gaat om een articulatieprobleem of -stoornis (verbale ontwikkelingsdyspraxie). Ook spraakoptimalisatie komt hierbij aanbod. Deze laatste betekent dat de logopediste regionale spraakinvloeden tracht weg te werken.
Verder behandelen logopedisten ook taalproblemen en/of -stoornissen. Hierbij verloopt de taalontwikkeling trager in vergelijking met leeftijdsgenoten. Dit kan reeds op zeer jonge leeftijd vastgesteld worden. Als de taalontwikkeling niet alleen vertraagd verloopt, maar ook afwijkend is, kan er sprake zijn van een taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie).
Een andere vorm is de stem- en ademhalingstherapie. Bepaalde groepen van de bevolking lopen een hoger risico op stemproblemen (leerkrachten, astmapatiënten, mensen die een schildklieroperatie ondergaan, …). Vaak hanteert de persoon in kwestie een foutief stemgebruik of verkeerde stemtechnieken. De logopediste kan dan stemhygiënische tips geven en correcte stemtechnieken aanleren.
Regelmatig treden afwijkende mondgewoonten op. Binnen deze therapievorm onderscheiden we o.a. de behandeling van infantiel slikken. De kauwspieren, tong, lippen, … oefenen functionele krachten uit op het gebit tijdens slikken, praten, … Als bepaalde spieren niet goed functioneren, kan dit een gevolg hebben op de vorm van het gebit en/of de kaken. Hierbij treden meestal ook uitspraakproblemen op.
Tot slot kunt u bij de logopediste ook terecht voor neurogene stoornissen. Hierin onderscheiden we: afasie, dysartrie en verbale apraxie. Onder de term ‘afasie’ verstaan we een verworven taalstoornis na een hersenletsel of -bloeding. De problemen kunnen zich uiten bij het spreken, begrijpen van taal en in he lezen en schrijven. ‘Dysartrie’ is een spraakstoornis. De persoon in kwestie heeft minder controle over de spraakorganen, waardoor de spraakverstaanbaarheid afneemt. Ten slotte is er verbale apraxie. Het verschil met dysartrie is dat de persoon moeilijkheden heeft om handelingen te plannen. Men kan bepaalde mondbewegingen niet meer bewust uitvoeren, waardoor uitspraakproblemen optreden.

In onze praktijk kan je bij Caroline Buys terecht voor bovenstaande therapievormen. Zij specialiseerde zich in de stemtherapie en behaalde bovendien een attest in de manuele facilitatie van de larynx.


Ontdek onze discipline 

logopedie
 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x